Tècnica manual amb una sèrie de maniobres amb una pressió específica molt suaus, amb moviments protocol·litzats per millorar el flux de limfa i així tot el sistema limfàtic.

Imprescindible per aquelles persones que són intervingudes quirúrgicament i que en el procés han sigut extrets els ganglis limfàtic i per totes aquelles que pateixen limfoedemes.